menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Hiadeľ (alt. kancelárii starostu)  

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola uznesení.

4. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021

5. Správu o výsledku uskutočnených kontrol

6. Odborné stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce Hiadeľ na roky 2021-2023 

7.Neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2021-2023.

8. Schválenie rozpočtu obce Hiadeľ  na roky 2021-2023.

9.Úprava rozpočtu obce na rok 2020.

10. Schválenie VZN č. 3/2020 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

      stavebné odpady

11. Schválenie VZN č. 4/2020 o parkovaní v obci Hiadeľ

12. Schválenie VZN č. 5/2020 o miestnych daniach

13. Schválenie VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia

14. Správa o činnosti ZŠsMŠ Hiadeľ za školský rok 2019/2020 a výhľad pokračovania  

      činnosti ZŠsMŠ Hiadeľ v budúcnosti

15. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

  zastupiteľstva.

16. Rôzne.

16. Schválenie uznesení a záver.

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

Mgr. Miroslava Palágyiová - riaditeľ ZŠsMŠ Hiadeľ

Ing. Dana Blaškovičová - kontrolór obce