menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 18.11.2020 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Hiadeľ (alt. kancelárii starostu)  

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola uznesení.

4. Zámenná zmluva - vysporiadanie vlastníckych vzťahov Pavol Vajs/Obec Hiadeľ.

5. Schválenie VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

    odpadmi na území obce Hiadeľ a o prevádzke Zberný dvor Hiadeľ.

6. Schválenie VZN č. 2/2020 o zvláštnom užívaní komunikácií.

7. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

8. Rôzne.

9. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

Ing. Dana Blaškovičová - kontrolór obce