menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 28.7.2020 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Hiadeľ

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola uznesení.

4. Informácia k finančnej situácii v obci Hiadeľ a prijatie, resp. pokračovanie v predbežných opatreniach súvisiacich so stabilizáciou verejných financií obce v dôsledku pandémie Covid-19 a následných nepriaznivých ekonomických dopadov pre obce a mestá.  

5. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

6. Rôzne.

7. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

Ing. Dana Blaškovičová - kontrolór obce

Mgr. Marianna Šabová - konateľ Kalokagathia s.r.o., zriaďovateľ SZUŠ Hiadeľ  

Mgr art. Peter Kovács - riaditeľ SZUŠ Hiadeľ