menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2020 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Hiadeľ

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola uznesení.

4. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020

5. Správa o výsledku uskutočnených kontrol

6. Odborné stanovisko HK obce k Návrhu záverečného účtu obce Hiadeľ za rok 2019

7. Záverečný účet obce Hiadeľ za rok 2019.

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2020

9. Schválenie  prevodu  majetku  obce  Hiadeľ  v  súlade  s  §9a  ods.  8 písm. e)  zákona č.      

    138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

Novovzniknutá parcela KN-C 320/3, ZPAN, výmera 270 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ, Novovzniknutá parcela KN-C 320/4 ZPAN, výmera 61 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ,

Novovzniknutá parcela KN-C 321 ZPAN, výmera 328 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ,

Novovzniknutá parcela KN-C 640/5 KN-C 320/4 ZPAN, výmera 6 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ, na základe kúpnej zmluvy pre p. Ing. Jaroslav Šípka, Hronská 83, B. Bystrica, na základe zverejneného zámeru hodného osobitného zreteľa.

10.Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

11.Rôzne.

12.Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová