menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

POZVÁNKA

 

 

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2020 (utorok) o 17:00 hod. v sále KD Hiadeľ

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola uznesení.

4. Schválenie  prevodu  majetku  obce  Hiadeľ  v  súlade  s  §9a  ods.  8 písm. e)  zákona č.      

    138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

Novovzniknutá parcela KN-C 469/7, Záhrada, výmera 146 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ Novovzniknutá parcela KN-C 469/3, Záhrada, výmera 76 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ, na základe kúpnej zmluvy pre p. Eva Pyšná, Hiadeľ 195, na základe zverejneného zámeru hodného osobitného zreteľa.

5. Informácia k finančnej situácii v obci Hiadeľ a prijatie predbežných opatrení súvisiacich so  

stabilizáciou verejných financií obce v dôsledku pandémie Covid-19 a následných nepriaznivých ekonomických dopadov pre obce a mestá.  

6. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

7. Rôzne.

8. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 5.5.2020