menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pálenie odpadu

 

Vážení obyvatelia,

v záujme predchádzania priestupkov v oblasti odpadového hospodárstva na území obce Hiadeľ dôrazne upozorňujeme, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané a nebezpečné pre ľudské zdravie. Najmä v období, keď sa zbiera úroda, niektorí ľudia pália odpad zo záhrad, trávu, konáre či vňate, prípadne aj ďalší odpad z domácnosti. Dochádza tak k porušovaniu viacerých zákonov, a to:

 

Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.

Spaľovanie odpadu je aj porušovaním zákona o odpadoch, v  ktorého zmysle je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených. 

Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Občania by si mali uvedomiť, že pri spaľovaní odpadov zo záhrad sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, dokonca aj rakovinotvorné dioxíny. Uvoľňujú sa často v ešte vyšších koncentráciách, ako v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pre svoje zdravie potrebujeme zdravé ovzdušie, a preto je nevyhnutné rešpektovať dané opatrenia.

Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • VZN obce Hiadeľ č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hiadeľ a o prevádzke Zberný dvor Hiadeľ.

Kto zneškodňuje odpad v rozpore s vyššie uvedenými nariadeniami, dopúšťa sa priestupku, za ktorý obec môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur.