menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznámenie vlastníkom psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa

Podľa zákona č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obce oznamujeme povinnosti vlastníkov psov v súvislosti s povinnou identifikáciou psov.

 Vlastník psa je povinný označiť zviera transpondérom (čipom). Podľa § 19 ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár.

Podľa § 19 ods. 9 zákona o veterinárnej starostlivosti: ,, vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.“

Zmenu vlastníka musí nahlásiť pôvodný vlastník zvieraťa súkromnému veterinárnemu lekárovi do 21 dní od vykonania zmeny. Taktiež má vlastník povinnosť nahlásiť úhyn psa súkromnému veterinárnemu lekárovi do 21 dňa od úhynu.

Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.