menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam od starostu

Vážený obyvateľ,

 

Pripomíname, že StVPS Veolia začala s rekonštrukciou verejného vodovodu v časti - Ulička k ovčínu. Okrem trpezlivosti, chceme požiadať všetkých obyvateľov, aby si zabezpečili počas prác parkovanie na inom mieste ako u seba doma, resp. si vyložili nádoby na komunálny odpad ku hlavnej ceste z dôvodu, že ulička bude počas prác neprejazdná, resp. prejazd ňou bude obmedzený.

                                              

            Z dôvodu, dlhodobej koncepcie obce pri nakladaní s odpadmi sa okrem systému zberu odpadov 1100 l kontajnerov na separovaný odpad vybudoval aj zberný dvor. Slúži najmä na dočasné zhromažďovanie väčšieho množstva separovaného alebo nadrozmerného odpadu, ktorý sa nedá vložiť do nádob na separovaný resp. komunálny odpad, resp. je to druh odpadu, na ktorého zber nie je zavedený systém zberu v kontajneroch po obci.  Jedná sa najmä o drevo, nábytok, fólie z plastu alebo kartóny vo väčších množstvách, elektroodpad alebo v menšom množstve (do 0,25 m³/osoba) stavebný odpad. Od začiatku tohto týždňa sme na zberný dvor presunuli aj kontajner na železo, na ktorý ste boli zvyknutý pri kultúrnom dome. Týmto chceme obyvateľov opäť požiadať, aby akýkoľvek druh odpadu odovzdávali v čase prevádzkových hodín na zbernom dvore a zvykli si na to, že odpad už bude sústredený len tu. Viem, že zmeny zaužívaných zvykov niektorí prijmú s kritikou, ale verím, že väčšina spomedzi vás pochopí, že sa to robí pre vás a preto, aby bol v centre obce poriadok a čistota, príp. viacej miesta na parkovanie.

V súvislosti so zberným dvorom Vás chceme požiadať, aby ste nedávali klamlivé informácie Vašim známym, či rodinám z okolia, že v Hiadli je možnosť odovzdať odpad v zbernom dvore. Zberný dvor je síce v Hiadli, no výdavky na jeho prevádzku budú hradené z rozpočtu obce Hiadeľ a preto slúži LEN a IBA pre obyvateľov z obce Hiadeľ !

 

V prípade porúch, ich nahlasovania, problémov pri občianskom spolunažívaní, alebo iných dávame na vedomie tieto telefónne čísla, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne:

Poruchy dodávky elektriny - Poruchová linka SSD - 0800 159 000

Poruchy na dodávke vody, resp. vodovodnom potrubí - dispečing StVPS - 0850 111 234

Poruchy internetovej siete  - Fostnet - 0918 446 774

Problémy s hlučnými susedmi po 22:00 hod, nevhodným parkovaním, atď. - Polícia 158

Podozrenia na týranie alebo zanedbávanie maloletých detí - akútne 112, resp. linka ÚPSVaR 0800 191 222

Hlásenie výskytu medveďa hnedého alebo inej šelmy v blízkosti obce - ŠOP - 0903 298 166

 

            Dostupné kanály pre informovanie a oznamovanie pre obyvateľstvo v obci Hiadeľ  sú: internetová stránka obce Hiadeľ: www.hiadel.sk, verejný rozhlas, internetová skupina na Facebooku „Obec Hiadeľ“, úradné tabule a oznamovacie letáčiky (ako tento). Pri informovanosti obyvateľstva sa snažíme využiť maximum z nich.   Obec Hiadeľ.