menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam od starostu

Vážení obyvatelia,

obec Hiadeľ bude v najbližšej dobe obstarávať kompostéry, ktoré budú určené na biologický rozložiteľný odpad a zároveň aj na kuchynský odpad. Kompostér bude mať veľkosť cca 1,0 x 1,0 x 1,0 m a objem 700 - 1000 l. Záujemca ho bude mať umiestnený na svojom pozemku. Obec týmto krokom splní jednu z ďalších zákonných povinností v súvislosti so zákonom o odpadoch. Záujemca o kompostér nech vyplní návratku v spodnej časti oznamu, odstrihne ju a vhodí do schránky obce pri okne miestneho obchodu Jednota. Ak už kompostovanie realizujete inak, resp. nemáte o kompostér zo strany obce záujem, nemusíte do schránky vhadzovať nič. Poskytnutie kompostéru všetkým záujemcom bude bezplatné.

V ďalšom by sme chceli opätovne vyzvať obyvateľov k nasledovnému:

- separovaný odpad (najmä plasty a papier) zhromažďujte pri kontajnerových stojiskách posledný deň podvečer, resp. posledné hodiny pred termínom vývozu,

- redukujte objem plastového odpadu stlačením a zmrštením PET fliaš či iných nádob tak, aby bol kontajner plne využitý bez zbytočného vzduchu v týchto nádobách,

- kontajnery na separovaný odpad neslúžia na likvidáciu obalov od motorového oleja, či nafty !!! Vytečením v kontajneri, príp. počas    tento druh odpadu urobí škody, ktoré doteraz znášala zberová spoločnosť. Zberová spoločnosť nás poslednýkrát na tento stav upozornila a v prípade, že sa to bude opakovať, bude obci udelená pokuta, resp. to môže skončiť aj rozviazaním zmluvy, pričom zo strany obce hodnotíme spoluprácu s touto spoločnosťou dobre. A to všetko len pre neprispôsobivosť, či lajdáckosť pár jednotlivcov !!!

- v obci funguje zberný dvor. Aj napriek tomu sa vyskytujú prípady, keď niektorí obyvatelia odovzdajú (či predajú) odpad pokútnym zberateľom železa či elektroodpadu namiesto toho, aby ho odviezli na zberný dvor. Upozorňujeme, že takéto konanie je protiprávne a nie je v súlade so zákonom o odpadoch a títo ľudia nemajú oprávnenie na zber a zvoz takéhoto odpadu. A to nehovoriac ešte o skrytom dosahu, kedy si ľudia neuvedomujú, že zatiaľ čo dvaja vykupujú odpad, tretí obhliada okolie, aby mohol niečo odcudziť...

Každý odpad, ktorý obec vyseparuje prostredníctvom zberných nádob zo stojísk alebo zo zberného dvora, sa započítava do množstva vyseparovaného odpadu pre našu obec. Aj vďaka tomu, je poplatok za KO v našej obci len 20 Eur oproti ostatným obciam či mestám, kde už atakuje hranicu dvojnásobku. A aj vďaka tomu má obec nižšie sadzby za skládkovanie na skládke odpadu v Brezne, čím sa úspora premieta do ďalšieho rozvoja triedenia odpadov, či prevádzky zberného dvora.

Ak niekto prenechá „pokútnym“ zberačom a výkupcom za pár centov sporák, pračku, či pár kilo železa, a odpad a následne odvezie na zberný dvor iný odpad, o ktorý sa má bezplatne postarať obec, tak to ponechávam bez komentára a urobte si na to názor sami...

Ak je prevádzková doba zberného dvora nepostačujúca, je potrebné požiadať obec o prehodnotenie a návrh na zmenu, doplnenie či predĺženie. Zatiaľ takýto podnet neprišiel a osobne si myslíme, že prevádzkový čas zohľadňuje možnosti obce, pracovníka, či iné veci súvisiace s prevádzkou. Nie je v možnostiach obce mať zberný dvor otvorený počas celého dňa ako v krajskom meste.

Ak má niekto problém s odvozom, nikdy sme nikomu neodmietli pomoc a v odôvodnenom prípade mu takýto odpad pomôžeme odviezť. 

A ak už niekto chce odviezť železo, či iný druh odpadu za protihodnotu vo väčšom množstve, nech ho radšej odvezie napríklad do zberných surovín v Majeri sám, resp. ak je ho viacej (min. za kontajner) a nedáva ho pokútnym obchodníkom. Sám rád pomôžem a vybavím bezplatne pristavenie kontajnera na jeho pozemok, no musí byť garantovaná jeho plná vyťažiteľnosť.

Obyvateľov chcem zároveň vyzvať k tomu, že ak takýchto „pokútnych“ zberačov odpadu uvidia, nech volajú rovno linku 158 a nahlásia to na operačné stredisko.