menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o chove domácich zvierat a kontajneroch

Vážení spoluobčania,

 

Œ        Chcem Vás opakovane požiadať o súčinnosť a spolupatričnosť pri riešení probémov s čistotou vodného toku Vážna. Ak je vo Vašom okolí neprispôsobivý obyvateľ, ktorý ho znečisťuje, nebojte sa ho upozorniť, príp. ak Vás ignoruje  kľudne  oznámiť príslušným orgánom (OÚ ŽP v BB, Polícia, Obec, apod. ) Tu sa jedná o naše prostredie a naše okolie. Ak sa niekto aj po viacnásobných upozorneniach a dohováraniach nevie prispôsobiť a aj napriek tomu odpadom znečisťuje okolie, nemá nám byť prečo takéhoto záškodníka ľúto.

Vo včerajších večerných hodinách na dolnom konci obce zachytili obyvatelia obce bývajúci pri potoku vnútornosti zo zabíjačky hovädzieho dobytka. Okrem toho, že takéto konanie je absolútne neprijateľné, si v  tejto súvislosti dovoľujem upozorniť obyvateľov na dodržiavanie ustanovení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý rieši nahlasovanie chovu domácich zvierat, zabíjačky, likvidáciu bioodpad u zo zabíjačiek a ďalšie veci súvisiace s chovom domácich zvierat (najmä ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, atď.) príslušným orgánom – t.j. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Banskej Bystrici (viac info na tel. č.: 048/4125602). Nie obecný úrad !!!

Povinnosťou každého chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

Predmetom tohto oznamu je dať do povedomia ľudí fakt, že vnútornosti sa patrí zneškodniť iným spôsobom (správny postup= kafiléria / a už keď nie, tak aspoň to zakopať 1 meter do zeme na svojom pozemku a mimo obytnú zónu.... ) a za ďalšie aj fakt, že kvôli jednému neprispôsobivému človeku, bude znášať zvýšený záujem dotknutých orgánov veterinárnej správy ohĺadom kontrol, vačšina poctivých chovateľov domácich zvierat.  Vo veci prípadu znečistenia miestneho toku Vážna vnútornosťami zo zabíjačky podnikneme ďalšie právne kroky. 

 

        Do konca mesiaca apríl/2019 bude prebiehať zber elektroodpadu. Elektroodpad v akomkoľvek množstve môžete v tomto termíne priniesť a uložiť pod schody do zdravotného strediska.

 

Ž        V priebehu nasledovných dní budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemový a iný nedefinovaný a neseparovateľný komunálny odpad. Kontajnery sa budú nachádzať pri kultúrnom dome, pri ovčíne v priestore budúceho zberného dvora a na odpad z cintorína na požiadanie obyvateľov aj pod miestnym cintorínom.                                                                    starosta.