menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Samospráva

Hlavný kontrolór

Ing. Dana Blaškovičová
hlavný kontrolór obce Hiadeľ
email: blaskovicova.dana@gmail.com

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Plány kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ

Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2010.pdf (336 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I-2011.pdf (329 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2011.pdf (324 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I-2012.pdf (321 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2012.pdf (325 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I-2013.pdf (289 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2013.pdf (323 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I-2014.pdf (322 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2014.pdf (319 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I-2015.pdf (325 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2015.pdf (324 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I-2016.pdf (321 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2016.pdf (324 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I-2017.pdf (324 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II-2017.pdf (319 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ - I. polrok 2018 (324 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II. polrok 2018.pdf (149 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I. polrok 2019.pdf (133 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II. polrok 2019.pdf (143 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I. polrok 2020.pdf (144 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = II. polrok 2020.pdf (145 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ = I. polrok 2021.pdf (129 KB)
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ= II. polrok 2021 - NÁVRH.pdf (160 KB)