menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Výzva na predloženie zákazky na opravu komunikácie v obci Hiadeľ

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:             Obec Hiadeľ
IČO:                                         00 313 432
DIČ:                                         2021096000
Sídlo organizácie:                Hiadeľ č. 68, 976 61 Hiadeľ
Internetová adresa:           http://www.hiadel.sk/

Kontaktné miesto:              DENEBOLA, s.r.o., Pod Dielcom 357/9, 976 33 Poniky

Kontaktné osoby:

Meno a priezvisko:           Mgr. Roman Mikušinec
Telefón:                                0908 93 46 80
Fax:                                       -
e-mail:                                  mikusinec@denebola.sk

 

2. Postup:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

 

3. Druh zákazky:

Stavebné práce

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

30 000,00 EUR bez DPH

 

5. Názov zákazky:

Oprava komunikácie v Hiadli

 

6. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je oprava komunikácie v rozsahu výkazu výmer v obci Hiadeľ v zmysle platnej a uzatvorenej zmluvy o prenájme s BBSK a Lesy SR, štátny podnik.

 

7. Miesto dodania diela:

Obec Hiadeľ, Hiadeľ č. 68, 976 61 Hiadeľ

 

8. Rozsah predmetu zákazky:

podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

 

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

NIE

 

9.1 Počet, označenie a popis jednotlivých častí (ak je zákazka rozdelená na časti)

   -

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nepovoľuje sa

 

11. Trvanie zmluvy:

Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva. Uchádzač predloží návrh zmluvy.

Trvanie: do 30.11.2016.

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: Obec Hiadeľ a z finančného príspevku poskytnutého poskytovateľom: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. Splatnosť faktúr bude min. 14 dní.

 

13. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):

NIE

 

14. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:

    -

 

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

    -

 

16. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:

Nutná, záujemca sa na obhliadku môže nahlásiť u kontaktnej osoby, ako v bode 1

 

17. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:

do 14.10.2016 do 08:00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je potrebné predložiť na adresu kontaktného miesta v uzatvorenej obálke označenej heslom „Cesta", alebo vo forme e-mailovej správy s uvedením hesla v predmete e-mailovej správy.

 

18. Otváranie a hodnotenie ponúk:

do 14.10.2016 do 10:00 hod.

Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadacej miestnosti: Obecný Úrad Hiadeľ, Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ ".

 

19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:

Nevyžadujú sa.

 

20. Lehota viazanosti ponúk:

do 31. októbra 2016

 

21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Kontaktné miesto uvedené v bode 1 tejto výzvy


22. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:

Kritérium: najnižšia cena spolu s DPH. Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom „Kritériá".

 

23. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:

    -

 

24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Pracovný čas verejného obstarávateľa je: v PO, ST, ŠT od 07:30 hod. do 15:30 hod, UT od 07:30 do 17:30 hod, PI od 07:30 do 13:00 hod. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

 

V B. Bystrici, 3. októbra 2016
Meno a podpis zodpovednej osoby                                                                     

                                                                                                              Mgr. Roman Mikušinec

                                                                                                                 osoba poverená VO