menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Výberové konanie

Výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti.

Popis ponuky predmetu prenájmu:

- nebytové priestory o výmere 90,32 m², na využitie pre maloobchodnú predajňu potravín v obci Hiadeľ, umiestnené na prízemí v budove so súp. č. 68, ležiacej na parcele KN-C 1/2, zapísanej na LV č.: 194, v katastri obce Hiadeľ.

Priestory sa skladajú z: a) predajňa 57,48 m²

b) sklad predajne 18,11 m²

c) kancelária predajne 6,93 m²

d) chodba 2,70 m²

e) WC+výlevka 5,10 m²

––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU: 90,32 m²

V zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti za cenu minimálne

37,50 €/m²/rok, t.j. spolu 3.387,- €/rok.

V cene za prenájom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady na spotrebu vody, vývoz odpadu, elektriny, služby spojené s vykurovaním, bežná údržba, apod.

Podmienky:
1. Uchádzač musí podať písomnú žiadosť, kde uvedie:

účel využitia na prevádzku maloobchodných potravín,

doklad o spôsobilosti uchádzača na výkon predmetu činnosti súvisiaci s účelom predmetu prenájmu v prenajímaných priestoroch – výpis z ORSR, ŽRSR, apod. – výpisy nesmú byť staršie ako 3 mesiace,

ponúkanú cenu za predmet prenájmu v tvare: xx,xx Eur/ m² / rok a celkovú ročnú cenu za predmet prenájmu v tvare x.xxx,xx Eur/rok,

Nepovinné - ďalšie doplňujúce podklady, ako napr. možnosti zlepšenia kvality služieb pre obyvateľov, predaj ďalšieho sortimentu,atď. všetko podľa vlastného uváženia žiadateľa.

2. Doba nájmu je 60 mesiacov, t.j. 5 rokov a nájomná zmluva začína plynúť odo dňa 1.9.2016. Výška sumy za prenájom bude každoročne prehodnocovaná vzhľadom k výške inflácie zverejnenej každý rok štatistickým úradom SR.

3. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu: Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68, 974 61alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Hiadeli a to v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, t.j. fyzickej osoby resp. názov, obchodné meno a sídlo právnickej osoby a výrazne označenie heslom:

„Výberové konanie - prenájom obchod Hiadeľ"

4. Lehota na podávanie žiadosti skončí dňa 14.6.2016 o 17:00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prenájmu, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť výberové konanie.

5. Vyhodnotenie predložených návrhov bude uskutočnené dňa 14.6.2016 o 17:15 hod. pred konaním riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ dňa 14.6.2016 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu. Prístup verejnosti je vítaný.

6. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka výberového konania o prijatí návrhu v termíne do 21.6.2016 a zároveň písomne informovať účastníkov, ktorí v súťaži neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybratého víťazného návrhu, resp. zmeniť termín výberu najvýhodnejšej ponuky.

7. Účastníci výberového konania majú možnosť obrátiť sa vo veciach organizačných a
vykonania obhliadky nebytových priestorov na starostu obce p. Ondreja Snopka, príp. na administratívnu pracovníčku obce Hiadeľ Bc. Alenu Fudorovú.

Dohodnúť termíny obhliadok a ďalšie informácie súvisiace z prenájmom je možné získať v čase úradných hodín obce Hiadeľ na tel. číslach 048/4191141, resp. 0918457 267, príp. na internetovej stránke obce - www.hiadel.sk.