menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hiadeľ

Obec Hiadeľ vyhlasuje v zmysle § 4  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone  práce  vo verejnom záujme

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa/-ky Zákldanej školy s materskou školou Hiadeľ, Hiadeľ č.14.

Kvalifikačné a iné požiadavky:

- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre učiteľov základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č. 1 – časť III.
- Prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma),
- Pedagogická činnosť (prax) minimálne 5 rokov,
- Bezúhonnosť,
- Zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť)
- Ovládanie štátneho jazyka

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

  • Prihláška do výberového konania
  • Profesijný životopis
  • Overené kópie dokladov o vzdelaní
  • Potvrdenia (preukázania o pedagogickej činnosti)
  • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • Vypracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja školy
  • Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
  • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie
  • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
  • Motivačný list

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba doručiť do 20.7.2016 na adresu:
Obecný úrad Hiadeľ, Hiadeľ č.68, 976 61 Hiadeľ

Obálku označte:
NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ Hiadeľ"

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Hiadli dňa 17.06.2016                                                                                                                             Ondrej Snopko      

starosta obce Hiadeľ