menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Rýchlostná cesta R1 Slovenská Ľupča - Korytnica

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon").

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R1 Slovenská Ľupča - Korytnica" podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. c) zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 27. 06. 2016 sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.


Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.


Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk.


Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.


Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) zákona na adresu:


Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava


Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.


Povoľujúci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podklad i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.