menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OcZ obce Hiadeľ

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,
ktoré sa uskutoční dňa 25.8.2016 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Body programu:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Správa o výsledku uskutočnených kontrol.
 4. Schválenie VZN č 2/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na školský rok 2016/2017.
 5. Úprava rozpočtu na rok 2016.
 6. Hiadlovský Krumplovník 2016 – organizačné zabezpečenie.
 7. Vyhlásenia starostu, poslancov a kontrolóra obce k pracovnej činnosti a využitiu pracovnej doby starostu obce Hiadeľ.
 8. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného zastupiteľstva.
 9. Rôzne.
 10. Schválenie uznesení a záver.

 

Pozvaní:

 • poslanci OcZ
 • kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová
 • poverený riaditeľ ZŠsMŠ – Mgr. Ivana Švejkovská (resp. ním delegovaný zástupca)
 • nespokojní obyvatelia ale aj spokojní obyvatelia obce Hiadeľ
 • anonymný pisateľ

 


Ondrej Snopko
starosta obce Hiadeľ