menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2021 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Schválenie kúpnej zmluvy - kúpa podielov na pozemkoch pod RD súp. č. 130, k.ú

    Hiadeľ, Huťová+Jakubovie/obec Hiadeľ.

5. Schválenie PHSR na roky 2021-2030.

6. Schválenie zmluvy o prenájme reklamnej a informačnej plochy Maslen/Obec Hiadeľ.

7. Schválenie dofinancovania projektu:„SPEVNENÁ  PLOCHA MIESTNEJ  KOMUNIKÁCIE  

    HIADEĽ  AKO   ĎALŠÍ   PRVOK   SÚČASTI   ZVÝŠENIA    BEZPEČNOSTI  DOPRAVY 

    A OCHRANY ZRANITEĽNÝCH ÚČASTNÍKOV DOPRAVY“v rámci výzvy:  IROP-CLLD-

    T472-512-002, 5.1.2   Zlepšenie   udržateľných  vzťahov  medzi   vidieckymi  rozvojovými

    centrami a ich   zázemím  vo verejných službách  a  vo verejných infraštruktúrach, aktivita  

    B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel, a to vo výške 5%.

8. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

9. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

p. Hronec – spracovateľ PHSR obce Hiadeľ na roky 2021 - 2030