menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozemkové úpravy - informácia

Vážení spoluobčania,

Pred viac ako rokom požiadala obec Hiadeľ o zaradenie do plánu výkonu pozemkových úprav v okrese BB. Viac informácií bude k dispozícii v informačnom letáku okresného úradu BB. V priebehu nasledujúcich dní bude všetkým vlastníkom pôdy v extraviláne katastra obce Hiadeľ doručený anketový lístok od okresného úradu v BB, pozemkový a lesný odbor, týkajúci sa pozemkových úprav – tzv. „komasácie".
Cieľom pozemkových úprav, po jej odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, je zceliť rozdrobenosť pôdy, vlastníckych vzťahov k pôde, a mnohokrát aj informovať obyvateľstvo, že nejaké vlastníctvo k pôde majú.


Chcel by som poprosiť obyvateľov, aby si leták dôkladne prečítali a na anketovom lístku vyjadrili slobodne svoj názor. ÁNO alebo NIE. Pokračovať, alebo nepokračovať v pozemkových úpravách v našej obci ďalej. Tým, že patríme medzi prvých v okrese BB, ktorí o pozemkové úpravy požiadali, môžeme mať v budúcnosti výhodu a mať vlastnícke vzťahy k pôde vysporiadané tak, aby parcela po komasácii bola v stave KN-C, vlastník súhlasil s umiestnením parcely, výmery vlastníka/podielnika boli nasčítané v čo najmenší počet parciel a LV a docielil sa ideálny stav, kde vlastníkom parcely bude osoba v podiele 1/1, resp. čo najviac sa blížiac k tomuto podielu. V prípade nesúhlasneho názoru vyjadreného v ankete sa nič nedeje. No treba si uvedomiť, že ďalšia možnosť urobiť poriadok s rozdrobenosťou z prostriedkov štátneho rozpočtu, resp. fondov EÚ, sa v blízkej budúcnosti nemusí opakovať.

V prípade, že niekto bude mať akékoľvek ďalšie otázky a bude chcieť určité veci dovysvetliť, prosím zavolajte na tieto tel. čísla:

  • p. Kejmarová – 048/4306493,
  • OcÚ Hiadeľ – 048/4191141

Ondrej Snopko – starosta obce Hiadeľ