menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Harmonogram separovaných zberov o obci Hiadeľ na rok 2018

KOMUNÁLNY ODPAD

Každý druhý týždeň v stredu, vo sviatok o deň skôr, resp. neskôr.

PLASTY-KOMPLET, SKLO, TETRAPAKY, KOVOVÉ OBALY

27.2. 24.4. 26.6 – dočasne ešte vrecovaný zber

( v priebehu roka 2018 budú doplnené stojiská po obci)

+ zatiaľ 7 stojísk.Zvoz zo stojísk je nasledovný:

Plasty - každý druhý pondelok.

Sklo - každý štvrtý pondelok spolu s plastami.

Papier –každý štvrtý pondelok spolu s plastami.

T.j. pri každom zvoze plastov ide striedavo sklo a papier.

TEXTIL, ŠATSTVO, HRAČKY

Priebežne počas roka 2018 – kontajner pred KD.

PAPIER ZA HYG. POTREBY

(toal. papier, vreckovky, kuch. utierky, atď.) zberné miesta: dolná zastávka SAD, pred KD, pred PZ, pred ZŠsMŠ. Od cca 16:30-v prípade zmeny bude čas oznámený v miestnom rozhlase. Bližšie info na OcÚ, alebo 0902 919 114.

23.3. 29.6. 26.10.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD a ODPAD Z CINTORÍNA

Od 1.1.2016 je stavebný odpad spoplatnený !!!

Pristavené kontajnery 2 x v roku. Nadrozmerný odpad, kontaktujte OcÚ.

Pod cintorínom, Pri Ovčíne + PODĽA POTREBY

3.4. – 29.4. 1.10. – 28.10.

ŽELEZO a KOVY

Min. 4 x ročne pristavený kontajner pri KD.

Obyvatelia môžu separovať aj plechovice, prázdne konzervy, víčka, drobné predmety z kovu, atď. a vhadzovať ich priebežne do kontajnera.

ELEKTROODPAD

Priestor pod schodiskom ambulancie, pri OcÚ.

Práčky, chladničky, PC, tlačiarne, vysávače, mrazničky, televízory, monitory, atď.

Neodkladať elektroodpad mimo nižšie uvedených termínov.

3.4. – 29.4. 1.10. – 28.10.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Na vlastných hnojiskách a kompostoviskách, nie do KUKA nádob.

TETRAPAKY a Al PLECHOVICE môžu ísť do plastov.

PRED VHODENÍM VYPLÁCHNITE !!!

NEZNEČISŤUJME PRÍRODU A PROSTREDIE OKOLO SEBA. PODMIENKY A MOŽNOSTI NA TO MÁME. TAK ICH VYUŽÍVAJME.